ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

شیطان

بت شناسی و بت شکنی

بسم الله الرحمن الرحیمبت شناسی وبت شکنی كُلَّما شَغَلَكَ عَنِ اللَّهِ تعالی فَهُوَ صَنَمُكَ هرچیزی که تو را از خدای تعالی مشغول نماید آن بت توست پس گاهی مال و جاه بت سالک میشود و گاه نماز بسیار و روزه بسیار و حتی ریاضت کشیدن نیز گاه میشود که بت میگردد برای سالک و از اینجا گفته اند که عمده اعمال سالک باید تحت نظر استاد باشد چون هیچ کس بت…
ادامه مطلب ...

رباخوار

بسم الله الرحمن الرحیمالبقره الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ…
ادامه مطلب ...

ای دوست

بسم الله الرحمن الرحیمای دوستاگر قهر است و اگر ناز است همه بهر دوستان ساز است که بیگانگان از آن کمتراند که به آنان پردازنداگرخطاب است و یا اگر عتاب…
ادامه مطلب ...