ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

شیطان

شاخصه های شرک و علت آن قسمت چهارم

بسم الله الرحمن الرحیمشاخصه های شرک و علت آن قسمت چهارماین کلیپ شامل موارد ذیل استتعریف شرک و اقسام آنشاخصه های شرک و مشترکاتی بین نحله های مشرکانهاسطوره های مشکرانهنقد نظریه تکامل و نظر آنان در پیدایش شرکتوحید اصل در تمام ادیان استعلت اصلی شرک، شیطان است که در پشت تمام مذاهب مشرکانه پنهان است.فایل صوتی: دانلود…
ادامه مطلب ...

شیطان شناسی در قرآن

به شرح استادمحمدمهدی معماریان:دراین مبحث سعی شده شیطان ازمنظرقرآن کریم بررسی شودالبته به طوراجمال وکلی زیراچنین مبحثی به طورتفصیل جلسات فروانی می طلبد فقط…
ادامه مطلب ...