ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
دسته بندی

سوره انبیاء

تفسیر سوره انبیاء ماه رمضان ۱۳۸۹

بشرح استاد محمدمهدی معماریان: در این مجموعه تفسیری اگرچه از تفاسیر مختلف روایی و فلسفی و عرفانی استفاده میشود لکن بیشتر ناظر به نظریات تفسیری مجمع البیان و المیزان هستیم. و البته گاهی بغیر از مباحث تفسیری به وجه خاص به مباحث تأویلی نیز پرداخته میشود و همچنین روایات تفسیری نیز مورد نقد و بررسی قرار میگیرد و همچنان بحثهای جدیدی در تفسیر.
ادامه مطلب ...