ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

شرک

موقف وحدانیت

بسم الله الرحمن الرحیمموقف وحدانیتحضرت دوست در موقف وحدانیت قابلیتم را برانگیخت... و مرا فرمود؛ صوری که سالک را درحجاب برد و دالّ بر شرک بود نه بر من، ظاهر ساختم! هرکه تعلقش به این صور بیش بود رهایی اش ازحجاب بس دشوار بود و مرا فرمود؛ ذکرم نزدیکترین صورتی بود که ظاهر ساختم! ذکرم حجاب بود چرا که ذکر مذکور نبود و مرا فرمود آنگه که تجلی…
ادامه مطلب ...

تکفیر

بسم الله الرحمن الرحیمتکفیر تکفیر بمعنی کافر انگاشتن شخص یا فرقه وگروهی است که دارای چند مرتبه است یک تکفیر کلامی واعتقادیست وآن به این معنی است که میگوید…
ادامه مطلب ...