ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

ابن عربی

سجود قلب

بسم الله الرحمن الرحیمسجودقلبجناب محیی الدین ابن عربی فرماید سهل ابن عبدالله تستری (درحالت کشف) قلب خویش را دید که درسجده است و این را به گروهی از مشایخ زمانش عرضه کرد و آنها ندانستند که چه میگوید چرا که به شهود و ذوق آن نائل نشده بودند پس جناب سهل در طلب این مطلب مسافرت نمود و وقتی به آبادان رسید بر شیخی داخل گردید و گفت: ای استاد آیا قلب…
ادامه مطلب ...

صوفیه

بسم الله الرحمن الرحیماهل سنت خاصه سلفی ها ووهابی ها همانگونه که با شیعه مخالف هستند با صوفیه مخالف اند چرا چنین است؟چرا وهابی ها شیعه ومتصوفه را در یک صف…
ادامه مطلب ...

رسالهُ لسان الغیب

بسم الله الرحمن الرحیمرسالهُ لسان الغیب فی لسان الغیب صدر الدین قونوی را حضرت علامهُ ذوالفنون نجم الدین طبری آملی در نکته 1000کتاب هزار و یک نکته آورده اند و…
ادامه مطلب ...