ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

صفات

هفته نامه

نکات مهم جلسه فوق : ۹۲/۱۱/۲۴ اولین گناهی که در زمین آفاقی و انفسی روی دادحسادت است . آنکه لسان صدق دارد رؤیایش صادق تر است . بیان تمثل عالمی که به علمش عمل نمی کند . تغییر صفات رذیله در برزخ بسیار سخت تر ازدنیاست . تنها گناهی که مرتکب آن، داشمن خداست دروغگویی است . خواندن دعاهای ( ۸ و ۲۰ ) ازصحیفه سجادیه درباره صفات رذیله کارگشاست . دهان پاک…
ادامه مطلب ...