ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

توحید

برهان تمانع

بسم الله الرحمن الرحیمبرهان تمانعبرهانیست که متکلمان جهت اثبات توحید اقامه کرده اند به این بیان که هرگاه در جهان وجود دو خدا موجود باشد قهرا هریک مانع کار دیگریست و هر یک خلاف نظر دیگری میخواهد قدرت نمایی کند و خلاف او را اراده کند و در نتیجه هر یک مانع کار دیگری میشود و لازم می آید که هیچ کاری انجام نشود و نظام جهان وجود برهم خورد این…
ادامه مطلب ...