ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

امام زمان

مفرد مذکر غایب

بسم الله الرحمن الرحیم مفرد مذکر غایب : در ادبیات عرب هو است ودرادبیات فارسی او ست ودر ادبیات عشق حضرت مهدی منتظر عج است که مفرد است چون او فرد ویگانه دهر است مذکر است چون مردانگی نامیست درخور او وغایب است از انظار درحالیکه حاضر است در قلوب وافکار سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.
ادامه مطلب ...