ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

مزاج

۱۴۰۱-۶-۱۳ شرح عیون عین ۴۸ جلسه ۳۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳) جلسه ۳۰۱) # شرح _عین -۴۸ # موضوع_ تطابق-کونین تمام بدن برای سر خدمت می‌کنند. برای مثال یک مجموعه‌ای در قطب شمال بود تحقیقات می‌کردند ۶۰ نفر مشغول کار بودند عجیب این که از این ۶۰ نفر چهار نفر محقق بودند بقیه کارگر بودند تمام این ۶۰ نفر آنجا کار می‌کردند که شرایط محیا بشود که آن چهار نفر تحقیق کنند…
ادامه مطلب ...

معمّرین

بسم الله الرحمن الرحیم معمّرین معمّر بکسی گفته میشود که عمر بسیار طولانی و غیرمتعارف داشته باشد قبل از ورود به بحث باید متذکر شویم که انسانها در اماکن…
ادامه مطلب ...

مزاج عالَم

بسم الله الرحمن الرحیم مزاج دهر تبه شد در این بلاحافظ کجاست فکرحکیمی و رای برهمنی دهر و یا روزگار ویا طبیعت مزاجی دارد بمانند انسان که براساس عدالت است…
ادامه مطلب ...