ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

مزاج

۱۴۰۰-۱۱-۲ شرح عیون عین ۴۵ جلسه ۲۸۶

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲ / درس عیون (موضوع: عین ۴۵، انسان به وجهی دیگر دارای مقاماتی چهارگانه است) مقامات انسان عبارت هستند از مقام روح، مقام قلب، مقام خیال و مقام طبع، برای او در هر مقامی احکام خاصی است و وحدت شخصیه انسان در عین کثرت محفوظ است ما یک من داریم. آن من یک وحدت دارد یک نفر است در حالی که یک نفر است کثرت دارد…
ادامه مطلب ...

معمّرین

بسم الله الرحمن الرحیم معمّرین معمّر بکسی گفته میشود که عمر بسیار طولانی و غیرمتعارف داشته باشد قبل از ورود به بحث باید متذکر شویم که انسانها در اماکن…
ادامه مطلب ...

مزاج عالَم

بسم الله الرحمن الرحیم مزاج دهر تبه شد در این بلاحافظ کجاست فکرحکیمی و رای برهمنی دهر و یا روزگار ویا طبیعت مزاجی دارد بمانند انسان که براساس عدالت است…
ادامه مطلب ...