ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

عقل

برهان خاص الخاص

بسم الله الرحمن الرحیمبرهان خاص الخاصاین برهان را جهت اثبات هیولی اقامه کرده اند بدین بیان که گویند مبدا تمام موجودات یک موجود حقیقی است که واحد است و در آن شانیت کثرت و تعدد نیست و از جمله موجودات ممکنه که ناشی از وجود واحد بسیط اند ممتداتند و چون بحکم تناسب و سنخیت میان علت و معلول باید معلول مناسب علت خود باشد و این مناسبت میان ممتدات…
ادامه مطلب ...

خندیدن

بسم الله الرحمن الرحیمخندیدن علت اصلی خندیدن تعجب است یعنی به عجب آمدن از سخن یا فعل کسی یا هر چیز دیگر و خود تعجب از عقل است یعنی وقتی سخنی یا کاری با…
ادامه مطلب ...