ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

الهی نامه

۱۴۰۱-۲-۲۴ شرح عیون عین ۴۶ جلسه ۲۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۴، درس عیون مسائل تفس /جلسه ۲۹۲/ *انسان دارای قواییست، مثل عاقله، واهمه، و دیگر قوا و یک قوه قدسیه که همان مرتبه عقل انسان است منتهی مرتبه اعلی عقل است که حقایق در پیش او حاضر هستند و برای ادراک حقایق احتیاج به فکر و درس و بحث ندارد و خود این قوه قدسیه هم در افراد مختلف است ودارای شدت و ضعف است…
ادامه مطلب ...

الهی

بسم الله الرحمن الرحیم الهی زمین پر از هرج و مرج شده است همه جا قتل و غارت و تجاوز همه جا ظلم و بیداد و ستمگری فروغ ایمان رو به خاموشی است اهل ایمان مبتلا…
ادامه مطلب ...