ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

ابن سینا

پیوند بین نفوس

بسم الله الرحمن الرحیم شیخ الرئیس ابن سینا در رساله اضحویه فرماید بعضی از علما گفته اند که نفس نیکوکار را لذات و راحات بیفزاید به پیوند گرفتن به نفسهای نیکو کردار و نفس بدکردار را رنج و الم بیفزاید به پیوند گرفتن به نفسهای بدکردار وپیوند گرفتن هریکی از نفوس با شکل خویش بود..... پس نفوس فاضله که کمال حاصل کرده باشند چون پیوند گیرد به نفسی…
ادامه مطلب ...

جواب شبهه وهابیون

جواب شبهه وهابیون استاد : محمد مهدی معماریان جواب شبهه وهابیون در مورد زیارت قبور و توسل به ائمه اطهار با آیات قرآن این مقاله در رد عقیدۀ وهابیون است که شاخ و…
ادامه مطلب ...