ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

عیسی

اشعار ۳

بسم الله الرحمن الرحیم وبی تو علی جان خاک برسر دنیا مسجدکوفه چنین گفت چو فرقت را دید علی علی الدنیا بعدک العفا(العفی) مرگ براین زندگی بی علی بارالها ببخش بنده ای را که جز تو بخشنده ای نمی شناسد ودرگذر از بنده ای که جز توآمرزنده ای نمی داند ودست گیر بنده ای را که جز تو دستگیری نمی خواهد وعطا کن به بنده ای که جز تو عطابخشی نمی یابد…
ادامه مطلب ...

ایلیاه

بسم الله الرحمن الرحیم ✝انجیل متّی باب یازدهم آیه ۱۴ و هرگاه که قبول نمائید این ایلیاه است که آمدن وی ضروری بود ✝انجیل متّی باب هفدهم آیه ۱۰تا ۱۱ پس…
ادامه مطلب ...