ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

عیسی

اشعار ۳

بسم الله الرحمن الرحیموبی تو علی جان خاک برسر دنیا مسجدکوفه چنین گفت چو فرقت را دیدعلی علی الدنیا بعدک العفا(العفی)مرگ براین زندگی بی علیبارالها ببخش بنده ای را که جز تو بخشنده ای نمی شناسد ودرگذر از بنده ای که جز توآمرزنده ای نمی داند ودست گیر بنده ای را که جز تو دستگیری نمی خواهد وعطا کن به بنده ای که جز تو عطابخشی نمی یابد…
ادامه مطلب ...

ایلیاه

بسم الله الرحمن الرحیم✝انجیل متّی باب یازدهم آیه ۱۴و هرگاه که قبول نمائید این ایلیاه است که آمدن وی ضروری بود✝انجیل متّی باب هفدهم آیه ۱۰تا ۱۱پس…
ادامه مطلب ...