ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

زمان

برهان خاص الخاص

بسم الله الرحمن الرحیم برهان خاص الخاص این برهان را جهت اثبات هیولی اقامه کرده اند بدین بیان که گویند مبدا تمام موجودات یک موجود حقیقی است که واحد است و در آن شانیت کثرت و تعدد نیست و از جمله موجودات ممکنه که ناشی از وجود واحد بسیط اند ممتداتند و چون بحکم تناسب و سنخیت میان علت و معلول باید معلول مناسب علت خود باشد و این مناسبت میان ممتدات…
ادامه مطلب ...

زمان

بسم الله الرحمن الرحیم زمان در مباحثه کتاب انسان و قرآن اثر حضرت علامه بحث مبسوطی پیرامون زمان داشتیم در تعربف زمان گفته اند"زمان مقدار حرکت ماده است زمان…
ادامه مطلب ...

زمان

بسم الله الرحمن الرحیم زمان هر یک از ما بازه ای از زمان ممتد را پر میکنیم البته با محدودیت مکانی که داریم امتداد زمان یک حقیقت است که هر یک از ما فقط در…
ادامه مطلب ...

معمّرین

بسم الله الرحمن الرحیم معمّرین معمّر بکسی گفته میشود که عمر بسیار طولانی و غیرمتعارف داشته باشد قبل از ورود به بحث باید متذکر شویم که انسانها در اماکن…
ادامه مطلب ...