ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

وصیت

مداحان اهلبیت

بسم الله الرحمن الرحیممداحان اهلبیتلایکبر علی الله ان یغفر الذنوب لمحبنا و مادحنابرای خداوند سخت و گران نیست که گناهان محبان و مداحان ما را ببخشد ( برگزیده الغدیر ص ۱۴۰)من قال فینا بیت شعر بنی الله له بیتاً فی الجنه هرکس برای ما شعری بسراید خداوند دربهشت برای او خانه ای می سازد ( برگزیده الغدیر ص ۱۳۲)در وصیت امام باقر ع به…
ادامه مطلب ...