ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

هارون

مادر

بسم الله الرحمن الرحیمبه مناسبت روز مادرما چند مادر داریم اولین آنها طبیعت است که ما در رحم این طبیعت پروریده میشویم بروی آن راه میرویم واز مواهب آن تغذیه میکنیم ووومادر دیگر ما حضرت حوا علیها السلام است که ام البشر باشد مثل آدم ع که ابوالبشر استمادر دیگر ما مادر ایمانی است یعنی ازواج پیامبراکرم ص مثل حضرت خدیجه و ام سلمه که ام…
ادامه مطلب ...