ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

مکان

برهان خاص الخاص

بسم الله الرحمن الرحیمبرهان خاص الخاصاین برهان را جهت اثبات هیولی اقامه کرده اند بدین بیان که گویند مبدا تمام موجودات یک موجود حقیقی است که واحد است و در آن شانیت کثرت و تعدد نیست و از جمله موجودات ممکنه که ناشی از وجود واحد بسیط اند ممتداتند و چون بحکم تناسب و سنخیت میان علت و معلول باید معلول مناسب علت خود باشد و این مناسبت میان ممتدات…
ادامه مطلب ...

زمان

بسم الله الرحمن الرحیمزمان در مباحثه کتاب انسان و قرآن اثر حضرت علامه بحث مبسوطی پیرامون زمان داشتیم در تعربف زمان گفته اند"زمان مقدار حرکت ماده است زمان…
ادامه مطلب ...

زمان

بسم الله الرحمن الرحیمزمانهر یک از ما بازه ای از زمان ممتد را پر میکنیم البته با محدودیت مکانی که داریم امتداد زمان یک حقیقت است که هر یک از ما فقط در…
ادامه مطلب ...