ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

فتا

برده داری در اسلام

بسم الله الرحمن الرحیمموضوع برده داری در اسلاماین بحث بسیار گسترده و پر فروع است لکن قبل از ورود به بحث در تاریخ برده داری گوییم اینکه برده داری در چه زمانی بین انسانها رواج یافت چندان مشخص نیست و نمیتوان برای آن تاریخی مشخص نمود ولی آنچه مسلم است از هزاران سال پیش تا صد سال گذشته برده داری درجوامع بشری شایع بوده است اما نحوه گرفتن برده…
ادامه مطلب ...