ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

صحیفه سجادیه

۹۹-۱۱-۹ شرح اصول کافی

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه99/11/9 /اصول کافی حدیث ۷ نحمده بجمیع محامده کلها... این همان عبارت الحمدلله است، حمد مختص اوست . هرکس و هر چیز را حمد میکنیم خدا را حمد کرده ای!؟ چون همه موجودات فقیر هستند و هر کمالی که دارند از ان خداست شما کمال را حمد می کنید و خوبی از ان حق تعالی است پس در حقیقت خدا را حمد می کنی. حمد مختص خداست و خداوند…
ادامه مطلب ...

هفته نامه

نکات مهم جلسه فوق : ۹۲/۱۱/۲۴ اولین گناهی که در زمین آفاقی و انفسی روی دادحسادت است . آنکه لسان صدق دارد رؤیایش صادق تر است . بیان تمثل عالمی که به علمش عمل نمی…
ادامه مطلب ...