ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

سب

بعد از رحلت رسول الله

بسم الله الرحمن الرحیمیا رسول الله ص یا سیدالمرسلینبعداز رحلت شما .... آری بعداز رحلت شما بود که حق وصی تورا خوردند ومیراثت رابه تاراج بردند تلخ بود اما صبر کردیم فدک را که غصب کردند درب خانه علی وفاطمه را سوزاندند وریسمان بگردن علی افکنده به مسجدش کشاندند وبه زور از او بیعت ستاندند تلخ بود اما صبر کردیم دخترت فاطمه تنها یادگار تو و یار وفادار…
ادامه مطلب ...