ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

ذکر

۱۴۰۰-۴-۱۲ شرح عیون جلسه ۲۶۹

بسم الله الرحمن الرحیم‌ موضوع درس " بحث مناسبتها ۴-مظاهر و صفات ظاهره انها و صور بسیط و مرکب الت های رسیدن به معانی اند.... صورتهای بسیط و مرکب برای درک معناست، معنا مجرد از ماده است. معنای اولیه را در فطرت هر کسی خداوند گذاشته است، تا برسد به مراتب عالیه معنا که حقایق عالی غیبه باشند اینها اسبابی هستند که بوسیله ان به حضرت غیب واصل بشوید.…
ادامه مطلب ...

ممسوس

بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله ص لاتسبّوا علیاً فانّه ممسوس فی ذات الله (الاربعون حدیثا عن اربعین شیخا‌) رسولخداص فرماید علی را ناسزا مگوئید که…
ادامه مطلب ...