ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

حقیقت

۱۴۰۲-۹-۱۲ شرح عیون جلسه ۳۳۸

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲، درس عیون مسائل نفس، جلسه ۳۳۸ 🧿موضوع: شرح عین ۵۱ در رؤیــــــــا 🌀در قبل در مورد حضرت یوسف ع و انواع خواب، گفته شد که سه نوع خواب بودکه یکی از خوابها در مورد خود حضرت یوسف بود و یکی از خوابها در مورد مردم عام و یکی از خوابها هم در مورد پادشاه مصر.... لذا خوابها متفاوت است و اینکه چه کسی دیده…
ادامه مطلب ...