ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

حرکت جوهری

تجدد امثال

بسم الله الرحمن الرحیم حضرت علامه ذوالفنون حسن زاده آملی حفظه الله در کلمه ۱۴۰ کتاب هزار و یک کلمه فرماید (حرکت حیات و وجود است، و ما با حرکت و در حرکت و نظام حرکتیم ،اقرا وارقه) گویم بسیار بلند است این کوتاه اگر بدانی ولکن اکثر انسانها نمی دانند این کلام ناظر به بحث تجدد امثال در نزد عارفان و حرکت جوهری در حکمت متعالیه است که جهان یکسره در…
ادامه مطلب ...