ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

جهنم

پیوند بین نفوس

بسم الله الرحمن الرحیم شیخ الرئیس ابن سینا در رساله اضحویه فرماید بعضی از علما گفته اند که نفس نیکوکار را لذات و راحات بیفزاید به پیوند گرفتن به نفسهای نیکو کردار و نفس بدکردار را رنج و الم بیفزاید به پیوند گرفتن به نفسهای بدکردار وپیوند گرفتن هریکی از نفوس با شکل خویش بود..... پس نفوس فاضله که کمال حاصل کرده باشند چون پیوند گیرد به نفسی…
ادامه مطلب ...