ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور رده

شیطان شناسی

شیطان شناسی در قرآن

به شرح استادمحمدمهدی معماریان: دراین مبحث سعی شده شیطان ازمنظرقرآن کریم بررسی شودالبته به طوراجمال وکلی زیراچنین مبحثی به طورتفصیل جلسات فروانی می طلبد فقط دراین جلسات سعی شده روش مطالب مطرح شود.
ادامه مطلب ...