ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

مجرم

۱۴۰۰-۴-۱۲ شرح عیون جلسه ۲۶۹

بسم الله الرحمن الرحیم‌ موضوع درس " بحث مناسبتها ۴-مظاهر و صفات ظاهره انها و صور بسیط و مرکب الت های رسیدن به معانی اند.... صورتهای بسیط و مرکب برای درک معناست، معنا مجرد از ماده است. معنای اولیه را در فطرت هر کسی خداوند گذاشته است، تا برسد به مراتب عالیه معنا که حقایق عالی غیبه باشند اینها اسبابی هستند که بوسیله ان به حضرت غیب واصل بشوید.…
ادامه مطلب ...