ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

فص فاطمیه

شرح فص حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه

به شرح استاد محمد مهدی معماریان :فص فاطمیه گوهر گرانبهایست که در عالم علم نظیری برای آن نیست که خداوند برمومنان این عصر منت نهاده و این صحیفه عرشی را توسط علامه ذوالفنون دهر نمایان نموده آنکس که زکوی آشنایست داند که متاع ما کجایستخدا را شاکرم که به این فقیر چنین عنایتی ارزانی داشت که بحث و تدریس این کتاب مستطاب را آغاز نمایم…
ادامه مطلب ...