ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

غصن الفصوص

اطرافیان حضرت موسی ع

بسم الله الرحمن الرحیمحضرت موسی عدر داستان زندگی حضرت موسی ع شخصیتهای مثبت ومنفی در قرآن کریم نام برده شده اند وهمچنین شخصیتهایی بدون ذکر نام فقط مورد اشاره قرار گرفته اند آنهایی که نام برده شده اند را باید مورد مداقه و تحقیق قرار داد که نامهای آنها عبارت است از ۱ هارون که برادر ووزیر وشریک موسی ع بود ۲ فرعون که دشمن بزرگ حضرت موسی ع بود…
ادامه مطلب ...