ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

علت غایی

۹۹-۵-۶ فص فاطمیه جلسه ۲۹

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: قانون علت و معلول، بحث علیت (شرح فصوص حکمه عصمتیه..)(دوشنبه ۹۹/۵/۶) قانون علیت در علم و عین هر دو جاریست. هر معلولی، علتی دارد. این یک امر بدیهی است انسان ساختار ذهنش یا اینطور بدنیا آمده یا در اوائل تولد کسب کرده هر معلولی، علتی دارد و معلول بدون علت نمی‌شود این بحث چند شاخه اصلی دارد. یک سنخیت بین علت و…
ادامه مطلب ...