ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

طبیعت

۹۹-۱۲-۲۵ فص فاطمیه جلسه ۴۹

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه ۴۹درس فصوص(دوشنبه ۹۹/۱۲/۲) بحث ترکیبات مزاج در باب اعداد داریم که از تکرار واحد هویتی عددی تشکیل میشود عدد تکرار واحد است، مثلا ۲، دو تا یکی است در اصل یکی داریم و یک تکرار میشود ۱۰، ایا ۱۰ غیر از یکی است! خیر، اما خود ۱۰ یک هویت دارد غیر از یک بودن است. اجتماع تشکیل شده از افراد است، اجتماع غیر از افراد نیست، اما…
ادامه مطلب ...

مادر

بسم الله الرحمن الرحیم به مناسبت روز مادر ما چند مادر داریم اولین آنها طبیعت است که ما در رحم این طبیعت پروریده میشویم بروی آن راه میرویم واز مواهب آن…
ادامه مطلب ...

دود و غبار

بسم الله الرحمن الرحیم دودی به هوا میرفت و گرد و غباری به زمین می نشست در راه به هم رسیدند و احوال هم پرسیدند غبار گفت:من عازم زمینم و رو به پائینم واینست…
ادامه مطلب ...

مزاج عالَم

بسم الله الرحمن الرحیم مزاج دهر تبه شد در این بلاحافظ کجاست فکرحکیمی و رای برهمنی دهر و یا روزگار ویا طبیعت مزاجی دارد بمانند انسان که براساس عدالت است…
ادامه مطلب ...