ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

صدرالدین قونوی

رسالهُ لسان الغیب

بسم الله الرحمن الرحیمرسالهُ لسان الغیب فی لسان الغیب صدر الدین قونوی را حضرت علامهُ ذوالفنون نجم الدین طبری آملی در نکته 1000کتاب هزار و یک نکته آورده اند و توفیق الهی یار شد تا این رساله از تازی به پارسی به دست این کمترین نقل گردد. البته این رساله را شرحی عظیم می یابد و ما به اختصار برخی حواشی بر آن نگاشتیم تا فهم آن بر خواننده آسان شود.«هو»…
ادامه مطلب ...