ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

سکینه بنت الحسین

سکینه بنت الحسین ع

بسم الله الرحمن الرحیم سکینه بنت الحسین ع گفت چون حسین ع کشته شد من او را در آغوش گرفتم وبیهوش شدم ودرآن حال شنیدم میفرمود شیعتی ما اِن شربتم ریّ عزب فاذکرونی اوسمعتم بغریب اَو شهید فاندُبونی یعنی(شیعیان من هرگاه آب گوارا نوشیدید مرا یادکنید وهرگاه غریب وشهیدی رادیدید برمن گریه کنید) پس ترسان برخاست وچشمش ازگریه آزرده بود ولطمه بر روی میزد…
ادامه مطلب ...