ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

سهروردی

فلسفه ایران باستان

بسم الله الرحمن الرحیم فلسفه ایران باستان حکیم سهرودی خود را احیاگر حکمت خسروانی یعنی ایران باستان میداند و فلسفه خود را ماخوذ از حکمت ایرانی بیان کرده لکن هیچ کتاب و مدرکی که دال بر وجود فلسفه ایران باشد ارائه نکرده و ظاهرا مطالب را از حکیمان زرتشتی اخذ کرده اگر چه مطالب مطروحه در فلسفه اشراق همان مطالب فلسفه مشائیان است که از یونان به…
ادامه مطلب ...