ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

دروغ

۱۴۰۰-۵-۲ شرح عیون عین ۴۰ جلسه ۲۷۰

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ /درس عیون موضوع: شرح عین ۴۰ عبارت صدر الدین قونوی در مورد غذا ۵- و هریک از صورتهای غذایی که بدان تغذیه انجام میشود دارای خواص و قوای روحانی اند. غذاها غیر از خواص جسمی در مسائل روحی هم اثر دارد. بخاطر قرابت جسم و روح است، مزاج صوری همان مزاج جسمانی است که باید اعتدال مزاج داشته باشیم ان کسی که خشکی…
ادامه مطلب ...

هفته نامه

نکات مهم جلسه فوق : ۹۲/۱۱/۲۴ اولین گناهی که در زمین آفاقی و انفسی روی دادحسادت است . آنکه لسان صدق دارد رؤیایش صادق تر است . بیان تمثل عالمی که به علمش عمل نمی…
ادامه مطلب ...