ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

حرکت

۱۴۰۰-۱۲-۲۱ شرح عیون عین ۴۵ و ۴۶ جلسه ۲۹۰

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ (درس عیون) موضوع: شرح عین ۴۵، مراتب روح اعظم بحث در مورد مراتب انسانی است، یک مرتب جسم، خیال، عقل .... و بعد در دید عرفان و مقامات شهودی خودش دارای مراتبی است قلب، سر، خفی اخفی..، همه اینها یک هویت است، همان بحث وحدت در کثرت و کثرتی که قائم به وحدت است، یک هویت و "من" است، در عین وحدت، کثرت هم داریم.…
ادامه مطلب ...

زمان

بسم الله الرحمن الرحیم زمان در مباحثه کتاب انسان و قرآن اثر حضرت علامه بحث مبسوطی پیرامون زمان داشتیم در تعربف زمان گفته اند"زمان مقدار حرکت ماده است زمان…
ادامه مطلب ...