ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

جامع الاسرار

صوفیه

بسم الله الرحمن الرحیم اهل سنت خاصه سلفی ها ووهابی ها همانگونه که با شیعه مخالف هستند با صوفیه مخالف اند چرا چنین است؟چرا وهابی ها شیعه ومتصوفه را در یک صف قرار میدهند؟ درجواب گوئیم صوفیان حقیقی وعارفان اهل کشف وشهود در مکاشفات خود حقایقی را دریافت میکنند که منطبق با مبانی اعتقادی تشیع است ودر بسیاری از معارف دینی با شیعه هم صدا هستند منباب مثال…
ادامه مطلب ...