ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

توحید صمدی

۹۹-۵-۲۰ فص فاطمیه جلسه ۳۱

بسم الله الرحمن الرحیم (دوشنبه ۹۹/۵/۲۰) موضوع: در شرح فص عصمتیه ' بحث اسماء و تناکحات اسمائی اسماء در قابل که نفس رحمانیست به اراده الهی تجلی می‌کنند. در تناکحات اسمائی یک جا فرشته یک جا ملک یک جا فلک.. موحد به توحید صمدی: موحد به توحید صمدی و قرانی به توحید حقیقی قائل است. به مغز توحید اشنا شده توحید صمدی یعنی: یک پارچه نظام عالم حق…
ادامه مطلب ...