ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

برزخ نزولی و صعودی

جلسات مقدماتی معرفت نفس

به شرح استاد محمد مهدی معماریان: در این جلسات مباحث فشرده ای ازمعرفت نفس مطرح میشودکه حاوی مبحث تجرد نفس ناطقه اعم از تجرد برزخی و تجرد عقلانی و تجرد فوق عقلی نفس است وهمچنین مباحث مربوط به عالم برزخ اعم از برزخ نزولی و صعودی است و دیگر مطالبی مربوط به حشر و بروز ملکات انسانی در عالم آخرت و همچنین سرگذشت ارواح انسانی بعد از مفارقت از قالب جسمانی و…
ادامه مطلب ...