ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

۹۸-۸-۲ شرح اصول کافی باب جوامع التوحید حدیث ۳۴۷

بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه جلسه پنج شنبه (۹۸/۸/۲) اصول کافی (باب جوامع التوحید ) (حدیث ۳۴۷)
➖اگر کل سند نباشد حدیث مرسل است
➖اگر قستمی از سند نباشد مرفوع است
➖مردی به نام ذعلب سوال کرد از امیرالمومنین ع که ایا خدا را دیده اید یا امیرالمومنین ع !
➖حضرت فرمود وای بر تو پرستش نمیکنیم خدای را که نبینم
➖ذعلب گفت ای امیرالمومنین ع چطور دیده ای خدا را !
➖حضرت فرمود چشمها با رویت بصری خدا را نمی بیند – اما قلبها با حقایق ایمان خدا را می بیند .
➖ همانطور که برای دیدن اجسام چشم می خواهید . قلب برای دیدن خدا به حقایق ایمان است
➖فرق مومن و غیر مومن ! ایمان حقیقت پیدا میکند در قلب و ثمراتی دارد که ثمراتش میشود حقایق الایمان
➖بالاترین مرتبه ایمان و حقیقت ایمان که ظهور میکند ! رویت حق است .
➖حضرت فرماید خداوند در عظمت خود عظیم است بدون بزرگی جسمی
➖در کبریای خود بزرگ ولی به بزرگی اجسام وصف نمی شود
➖چطور میشود گفت که قبل از خدا چیزی نیست ! همه زیر سر این است که خداوند محدود نیست
➖هیچ چیز قبل از او نیست چون محدود نیست
➖کجایی را خدا خلق کرد و خدا محیط است به *کجایی *
➖خداوند بعدی ندارد بعد از آن چیزی است که حد داشته باشد .
➖خواست اشیا را خواستن خدا مثل خواستن تو نیست
➖همت میکنی کاری انجام بدهی خدا اینطور نیست ، ➖همت یکی از کیفیات نفسانی است . این عالم حضور حق است .صفحه علم الهی است .
➖خداوند در همه اشیاء است بدون اینکه با آنها ممزوج باشد چون دوئیت در کار نیست – همه جلوات حق هستند و حق در همه انها ساری و جاری است و از اشیاء جدا نیست و ممزوج با اشیاء هم نیست – همه اشیا ء جلوات حق هستند .
➖خداوند ظاهر است و ظاهر از اسماء خداست
📚ایه قران
الحدید
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
《 یا خفیا لفرط الظهور 》ای که از شدت ظهور نا پیدایی
➖خدا هست که اشیاء هستند ما ز هستی او هستیم
➖(ای همه هستی ز تو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده )
➖خداست که تجلی کرده ، هر جا نگاه میکنی جلوه حق است .
➖خدا دور است اما نه به مسافت و نزدیک است بدون همجواری – همه زیر سر این است که خدا را مادی ندانیم- حقیقت خدا غیر دسترس است این معنی دوری خداوند است

《۲》
➖لطیف است بدون لطافت جسمانی
✒خداوند خیلی لطیف است حتی در عین و بینایی ما نفوذ دارد – چون دیده تو جلوه اوست .
➖(موجود لا بعد عدم ) فلاسفه روی این بناها ساخته اند
➖خداوند موجود است نه بعد از عدم – در بحث حدوث عالم
➖حادث به موجودی می گویند که مسبوقیت به عدم داشته باشد – نبوده – بوده شده است
➖انواع حدوث (حدوث زمانی : در یک زمان نبوده بوجود امده) .
➖جناب ابن سینا از راه حدوث ذاتی پیش می اید برای اثبات واجب
➖موجودات ذاتشان فقیر است (عدم مجامع )
➖اینجا عالم زمان و زمانیات است .
➖عالمی داریم به نام عالم دهر ، موجودات دهری باطن موجودات زمانی اند
➖نسبت متغیر به متغیر زمان
➖نسبت متغیر به ثابت ، دهر
➖نسبت ثابت به ثابت ، سرمد
➖دهر به زمان سبقت دارد ، عدم موجودات در دهر میشود مسبوقیت عدم دهری به وجود زمانی بنا بر مطلب حدوث دهری میرداماد
➖واجب الوجود آنست که عدم بر وجودش سبقت ندارد – هیچ زمانی نیست که واجب الوجود نباشد . ذاتش اقتضای وجود می کند . چون حق تعالی عین وجود است. شیء را نمی شود از عین خودش جدا کرد
خداوند محض وجود ووجود محض است و هیچ گونه عدمی در حریم خداوند راه ندارد .
➖آیا عدم مکانی دلیل برحدوث میشود ! یعنی چیزی در یک مکانی نیست ودر یک مکانی هست
➖ایا عدم قبل از وجود محسوب می شود
➖تعریف: سبقت عدم بر وجود شیء حدوث است
🍎خطبه امیرالمومنان ع : ( من وصفه فقد حده ،و من حده فقد عده ، و من عده فقد ابطل ازله )
➖عدم مکانی در خدا راه ندارد ، نمی شود جایی رفت که خدا نباشد
➖خداوند فاعل است ، فاعل مضطر نیست
➖فاعل دو جور داریم (فاعل مختار مثل اینکه این کنیم یا ان کنیم-
🖍فاعل مضطر مثل ، سوزندان اتش همه را میسوزاند استثنا ندارد آتش فاعل مضطر است
فاعل مختار – اختیار دراصل نقص است . نقص در حریم خدا راه ندارد
➖این که گویی این کنم یا ان کنم
خود دلیل اختیار ای صنم
➖بخاطر جهل ماست که می گویم این کنیم یا ان …چون نمیدانیم کدام خوبست وکدام بد
➖خداوند فاعل بالعنایه است – از روی حکمت وعلم خود ، خلق میکند
🖍فاعل کننده کار است و تمام این عوالم فعل خداست
➖اقاجان در الهی نامه می فرماید : الهی به خود می بالم که صنع تو هستم .

《۳》
➖حضرت موسی ع : خدایا فرعون ادعای خدایی میکند چرا روزی اورا قطع نمی کنی !
➖خداوند فرمود اگر او ترک بندگی کند من که ترک خدایی نمی کنم
➖خداوند تقدیر زده است ، قدر یعنی اندازه ، مقدر کسی که اندازه می زند – تمام این عالم بر اساس هندسه است – اعضای بدن داخلی و خارجی همه بر اساس اندازه هست – هندسه دارد.
➖خداوند مهندس و مقدر است – خداوند تقدیر زننده هست نه با حرکت
➖خداوند مرید است ، یعنی اراده کننده است ، یکی از اسماء خداوند مرید است .
➖خداوند شنوا است نه با الت (گوش) خداوند ادارک کننده تمام اصوات است – ادارک کننده تمام جزئیات هر چیز شنیدنی چه با گوش دل و چه با گوش سر – و چه قابل شنیدن نباشد مثل امواج رادیویی
➖خداوند بیناست نه با الت چشم ، مکان خدا را در بر نمی گیرد – ما مکان در مکانیم – مکانها خدا را در بر نمی گیرد این خداست که مکانها را در بر می گیرد .

➖خداوند در ضمن اوقات نمی اید – موجودی نیست که بر او زمان نگذرد
➖انسانها درطول زمان حرکت میکند ۶۰ الی ۷۰ الی ….سال در این دنیا
خداوند اوقات او را در بر نمی گیرد – زمان مخلوق خداست و خداوند محیط به زمان است ، صبح و شب بر خدا نمی گذرد
➖زمان بر ما که تحت زمان هستیم میگذرد تمام قطعات زمان از – گذشته و اینده برای خدا حضور دارد
خداوند با حرکت زمان حرکت نمی کند خداوند خالق زمان است
📚ایه قران الروم
فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ
ﭘﺲ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺐ ﻣﻰ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﻣﻰ ﺁﻳﻴﺪ ، ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻮﻳﻴﺪ ،(١٧)
📚الروم
وَلَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِیًّا وَحِینَ تُظْهِرُونَ
ﻫﻤﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻭﺳﺖ ﻭ ﺷﺐ ﻭ ﺁﻥ ﮔﺎﻩ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻇﻬﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻳﺪ [ ﻧﻴﺰ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻮﻳﻴﺪ . ](١٨)
➖این عالم عجب در عجب است
الحمدالله علی الولایه

دانلود فایل صوتی

۴.۷/۵ - (۴ امتیاز)
منبع دانلود فایل صوتی
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.