ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
دسته بندی

انسان و قرآن

انسان و قرآن حضرت علامه حسن زاده آملی

به شرح استاد محمد مهدی معماریان : قرآن کتابیست که حاوی تمامی حقایق نظام هستی بوده که بعبارتی قرآن متن نظام هستی و عالم شرح آن است. وانسان که عصاره همه عوالم بوده اگر با نردبان علم و عمل ارتقا یابد و به نقطه آغازین خلقت متصل شود یعنی انسان کامل گردد، می شود انسانی قرآنی که قرآن می شود صورت کتبی چنین انسان. در این کتاب به شرح و بسط همین مطالب…
ادامه مطلب ...