ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
دسته بندی

آغاز و انجام

آغاز و انجام حضرت علامه حسن زاده آملی

به شرح استاد محمد مهدی معماریان : تذکره آغاز و انجام که ازتالیفات خواجه نصیرالدین طوسی است که شامل مطالبی مربوط به مبدا و معاداست که حضرت علامه ابوالفضائل حسن حسن زاده آملی بشرح و تبیین عویصات آن پرداخته و در این کتاب مباحث مبداو معاد و همچنین سیر انسان در عوالم برزخ و ایام آخرتی و مطالب متنوعه مربوط به آن مطرح میشود و مخصوصاً مبحث توحید از منظر…
ادامه مطلب ...