ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

عارف جبرئیلی

بسم الله الرحمن الرحیم

علامه حسنزاده آملی حفظه الله تعالی
درکتاب امامت خودنقل فرمودند ازمجالس المومنین قاضی نورالله شهید….(که سلطان طیفورمعروف به ابویزید بسطامی که درمصاحبت بسیاری ازمشایخ بوده وسپس به خدمت ع رسیده وازایشان فیض بسیاربرده است گفته ،اگرصادق ع را نمی یافتم درحال کفر میمردم که اودرمیان چون جبرئیل است درمیان ملائک وبدایت اونهایت سالکان است.

اینجانب محمدمهدی معماریان گویم
جناب محیی الدین درکتاب فتوحات مکیه بابی داردتحت عنوان عارفی جبرئیلی ومیفرماید این درمیان همچون جبرئیل است درمیان ملائک ودروصف این جبرئیلی می گوید
او رادوازده هزار قوه است که اگریکی ازآن قوتها را اعمال کندمیتواند آسمان وزمین رامعدوم نماید ولکن بقدری تسلیم خدای سبحان است که حتی نمیتواند پشه ای راازخود دور نماید
سپس درموردمقام تسلیم اوسخن می گوید،شیخ اکبراگرچه در آن باب نامی ازامام صادق ع نمیبرد لکن ازآنجاکه درکلام بسطامی ع به چنین شانی وصف شده است معلوم میشود مرادشیخ اکبر ازعارف جبرئیلی همان ع است که ازباب تقیه ازبردن نام ایشام خودداری نموده است
از نوشته های:حضرت استاد معماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.