ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

طی الارض چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

طی الارض چیست؟

طی الارض دراصطلاح به معنی پیمودن مسافتهای بسیار زیاد در مدت بسیار کم است و این نوعی از کرامات بشمار میرود

در احادیث پیرامون این مطلب مستندات فراوانی هست و حتی در مورد اقسام آن نیز احادیثی آمده و حضرات عارفان بالله درکتابهای خود از این مسئله بسیار یاد کرده اند
اما در قرآن کریم که مرجع اصلی برای احادیث وکلمات بزرگان است ازاقسام طی الارض سخن به میان آمده است
پس به اختصار گوئیم نوعی طی الارض است که زمان مند بوده وبرای طی مسافت زیاد احتیاج به زمان دارد واین نوع ازطی الارض در باب بساط سلیمانی در قرآن مذکوراست که در سوره سبا آیت ۱۲ میخوانی_غدّوها شهرُورواحها شهر_یعنی صبح به مقداریک ماه وشام نیزبه مقدار یک ماه راه میپیمود
پس درعرض یک روز به مقدار دوماه راه را میپیمود
قسم دیگر طی الارض که ازقسم اول سریعتر است باز در داستان سلیمان ع آمده آنجا که سلیمان ع به وزیران خودگفت چه کسی میتواند تخت بلقیس را برای من بیاورد پیش از آنکه خود او به اینجا بیاید که عفریتی از جن گفت _انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک_یعنی قبل از اینکه کارت تمام شود واز محلی که قضاوت میکنی برخیزی من آنرا حاضر میکنم
ازهمین جاست که برخی اهل معرفت گفته اند که بعض اقسام طی الارض توسط اجنه انجام میشود لذا اگرکسی دارای این کرامت بود نمیتوان او را جزو اولیا بحساب آورد که چه بسا که توسط اجنه اینکار را صورت دهد
اما قسمی که ازاین نیز فراتر است آنست که درچشم بهم زدنی انجام گیردوآن نیز در داستان جناب سلیمان ع آمده که حضرت آصف ابن برخیا وزیر ایشان درمورد احضارتخت بلقیس گفت _اناآتیک به قبل ان یرتدّاِلیک طرفک_یعنی قبل ازچشم بهم زدنی آنرا می آورم
واین بالاترین نوع طی الارض است که صاحب آن در چشم بهم زدنی در هرجاکه خواهد حاضرشود
والبته لازم بذکراست که طی الارض خود شخص ،یعنی اینکه بدن خود راسیر دهد با اینکه بتواند شئ دیگری را همراه خود سیر دهد متفاوت است
که دومی قویتر از اولی است
این مختصری از مسئله طی الارض در قرآن کریم بود اما مسئله طی السما که همان معراج باشد مطلب دیگری میباشد
جناب حافظ دراشاره به مسئله طی الارض فرماید
طی زمان ببین ومکان درسلوک شعر
کاین طفل یک شبه ره صد ساله میرود

والله یقول الحق وهو یهدی السبیل
متن استاد معماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

۵/۵ - (۲ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.