ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

خرافه ی تکامل

بسم الله الرحمن الرحیم

خرافه ی تکامل

یکی ازنظریاتی که جدیدا خیلی برروی آن تاکید میشود ودر فیلمهای مستند وحتی کتابهای علمی در پی اثبات آن هستند مسئله تکامل است که همان نظریه داروینی باشد
خلاصه این نظریه که بیانگر نحوه خلقت موجودات است این است که حیات در ابتدا بشکلی ساده و بصورت سلولی هویدا شد آنگاه این سلول رشد و تکامل پیدا کرده اشکال مختلف حیات گیاهی وجانوری را بخود گرفت که کاملترین شکل آن انسان کنونی است پس خلقت اولیه ما باید از حیوانی شبیه به میمون بوده باشد که آنهم شکل تکامل یافته موجودی پست تر ازخود بوده است

این نظریه که در این زمان خیلی آن را مطرح میکنند اصلی از اصول مذهب کافرکیشان ومادی گرایان است که حتی در برخی دانشگاههای دنیا برخلاف این نظریه بحث کردن جرم محسوب میشود

اینان گمان کرده اند که با این فرضیه میتوانند دست خداوند را از آفرینش عالم وآدم کوتاه کنند وخلقت را به امری موهوم بنام تکامل نسبت دهند
وبرای فرار از بسیاری از اشکالات علمی که متوجه این فرضیه است میگویند روند تکامل بسیار طولانیست ومیلیونها سال طول میکشد تا اندکی تکامل در حیوان یا گیاهی صورت پذیرد

غافل از اینکه درفرض وجود تکامل در خلقت عالم وآدم سوالات بی جوابی وجود دارد وآن اینکه
فاعل این تکامل کیست یعنی چه موجودی این روند تکامل راپیش میبرد؟
واگر پیش برنده ای برای این روند تکامل نیست چرا موجودات بطرف کمال حرکت میکنند ومثلا بطرف نقصان نمیروند؟
آیا این روند تکامل همراه باعلم است؟یعنی تکامل باعلم پیش میرود یا خیر؟
اگر با علم همراه نیست پس چگونه این نظم شگفت در جهان حاکم است؟
واگر باعلم است ،معدن این علم کجاست؟ وکدام موجود باشعور وعالم این تکامل را رهبری میکند؟
ودیگر اینکه قاعده ای فلسفی میگوید

فاقدشیی نمی تواند معطی شیئ باشد
یعنی بخشنده چیزی باید خود دارای آن باشد
ذات نایافته از هستی ، بخش
کی تواند که شود هستی بخش
حال میپرسیم آنکه تکامل را به عالم میبخشد آیا خود دارای کمال هست یاخیر؟اگر نیست پس چگونه آن را میبخشد؟ واگر هست ودارای همه کمالات است، که این همان حقیقتی است که ما آن را خدا میگوییم

اما ازاینها گذشته در تمام ادیان الهی خلقت امری دفعی معرفی شده ومسئله تکامل بیشتر شبیه خرافه است خاصه اگر به مسئله حرکت جوهری توجه شود
یعنی بدانیم که اصل این عالم باید از ناحیه خالق آن دمبدم ربوبیت شود
چون خلقت این عالم بمانند بنا وساختمان نیست که یکوقتی شخصی آن راساخته وتمام شده است ودیگر به بنّا احتیاجی نیست بلکه ماده حقیقتی سیال است که از حرکت فیض الهی آن فآن متجدد میشود
وخالق این جهان باید دمبدم آن را وجود بخشد وگرنه معدوم میشود بمانند نور چراغ که جریان برق در آن مستمر است ویک لحظه قطع برق موجب خاموشی است
اگرنازی کندازهم فرو ریزند قالبها
متن: استادمعماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

۵/۵ - (۲ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.