آخرین مراسم ها

جلسات قبلی را میتوانید از این پست دانلود کنید.
از این پس آخرین جلسات از مراسم هفتگی در این پست قرار خواهد گرفت. همچنین جلساتی که مربوط به شرح کتاب توحید اصول کافی می باشد در پست شرح اصول کافی کتاب توحید قرار می گیرند.

 

 

 

نام فایل / لینکحجم
94.07.09-eyde-ghadir-Ostad.Mahdi.Memarian.mp314.18 Mb
94.08.28-Tarikheh-Karbala-Ostad-Mahdi-Memariyan-kamel.m4a18.75 Mb
94.08.28-Tarikheh-Karbala-Ostad-Mahdi-Memariyan.m4a12.38 Mb
94.09.05-Tarikheh-Karbala-Ostad-Mahdi-Memariyan.m4a14.32 Mb
94.09.18-shabe28safar-ostad.mohammad.mahdi.mp317.57 Mb
94.09.19-28safar-ostad.mohammad.mahdi.memarian.m4a20.82 Mb
94.09.20-shahadate.emamreza-ostad.mohammad.mahdi.memarian.m4a19.06 Mb
94.09.28-shabe.taj.gozari.emam.zaman-Ostad.Mohammad.Mahdi.Memarian.m4a13.27 Mb
94.10.07-milad-rasol-ostad.mohamad.mahdi.memarian.m4a15.73 Mb
94.12.02-fatemiye-Ostad.Mohamad.mahdiMemarian.m4a20.57 Mb
94.12.03-fatemiye-Ostad.Mohamad.mahdiMemarian.m4a16.35 Mb
94.12.20-fatemiye-Ostad.Mohamad.mahdiMemarian.m4a23.2 Mb
94.12.21-fatemiye.Ostad.Mohamad.mahdi.Memarian.m4a19.3 Mb
94.12.22-fatemiye.Ostad.Mohamad.mahdi.Memarian.m4a20.64 Mb
95.01.10-veladate.fatemeye.zahra-Mohammad.Mahdi.Memarian.m4a10.94 Mb
95.02.01.veladat.amiralmomenin.Ostad.Mohamad.mahdi.Memarian.m4a11.19 Mb
95.02.15-mabas.Ostad.Mohamad.mahdi.Memarian.m4a13.1 Mb
95.02.21.veladat.emam.hosein.Ostad.Mohamad.mahdi.Memarian.m4a11.92 Mb
95.02.22.veladat.hazrat.abalfazl.Ostad.Mohamad.mahdi.Memarian.m4a10.99 Mb
95.03.01.nime.shaban.Ostad.Mohamad.mahdi.Memarian.m4a12.64 Mb
95.08.06.tarikh-karbala.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp311.63 Mb
95.08.13.tarikh-karbala.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp310.86 Mb
95.08.14.tarikh-karbala.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp310.78 Mb
95.08.15.khotbe-emam-sajad.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp311.82 Mb
95.09.08.rehlat-payambar.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.32 Mb
95.09.18.tajgozari-emam-asr.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.87 Mb
95.09.25.milad-payambar.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp312.5 Mb
95.09.26.milad-payambar.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp312.12 Mb
95.11.21-fatemieh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.74 Mb
95.11.22-fatemieh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.26 Mb
95.11.23-fatemieh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp316.94 Mb
95.12.11-fatemieh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.98 Mb
95.12.12-fatemieh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.3 Mb
95.12.13-fatemieh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.38 Mb
95.12.19-marg.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.84 Mb
95.12.28-veladat-fateme-zahra.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.09 Mb
96.01.18-veladat-emam-javad.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp312.65 Mb
96.01.21-veladat-emam-Ali.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp310.36 Mb
96.02.03-shahadat-mosabne-jafar.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp316.64 Mb
96.02.04-mabas-payambar.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.67 Mb
96.02.07-tarikh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp311.63 Mb
96.02.14-farzandan-emam-hosein.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.33 Mb
96.02.21-nime-shaban.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp311.81 Mb
96.04.29-shahadat-emam-sadegh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.68 Mb
96.05.19-rejat.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp312.85 Mb
96.06.17-eyd-ghadir-Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.77 Mb
96.07.20-tarikh-karbala.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp318.38 Mb
96.08.03-tarikh-karbala.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.99 Mb
96.08.04-tarikh-karbala.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.95 Mb
96.08.11-tarikh-karbala.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.89 Mb
96.08.25-rehlat-payambar.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp319.22 Mb
96.08.26-rehlat-emam-hasan.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.27 Mb
96.08.27-rehlat-emam-reza.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.5 Mb
96.09.06-aghaz-emamat-emam-zaman.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp311.65 Mb
96.09.30-yalda.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.27 Mb
96.10.07-shahadat-hazrat-masomeh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp319.22 Mb
96.11.02-veladat-hazrat-zeinab.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp310.95 Mb
96.11.10-fatemieh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp318.62 Mb
96.11.11-fatemieh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.32 Mb
96.11.12-fatemieh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.25 Mb
96.11.29-fatemieh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.3 Mb
96.11.30-fatemieh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.26 Mb
96.12.01-fatemieh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp312.63 Mb
96.12.17-veladat-fatemeh-zahra.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp311.7 Mb
96.12.29-eyd-noroz.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp37.58 Mb
97.01.30-veladat-emam-hosein.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp310.98 Mb
97.01.31-veladat-emam-sajjad.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.28 Mb
97.02.11-nimeh-shaban.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp311.95 Mb
97.04.17-shahadat-emam-sadegh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.92 Mb
97.04.23-vehladat-hazrat-masomeh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp38.9 Mb
97.05.02-veladat-emam-reza.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.88 Mb
97.05.21-ezdevaj-ali-va-fatemeh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.83 Mb
97.06.07-eyd-ghadir.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp312.84 Mb
97.06.08-eyd-ghadir.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp316.6 Mb
97.07.10-karbala.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.81 Mb
97.07.19-hazrat-roghayeh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp316.73 Mb
97.07.20-hazrat-roghayeh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.97 Mb
97.07.21-hazrat-roghayeh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp317.26 Mb
97.07.25-emamat.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.88 Mb
97.08.03-emam-hosein.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.2 Mb
97.08.07-arbaein.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp318.47 Mb
97.08.15-emam-hasan.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.54 Mb
97.08.16-emam-reza.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.13 Mb
97.08.18-pluralism.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp37.75 Mb
97.08.24-emam-hasan-asgari.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.35 Mb
97.08.25-aghaz-emamat-emam-zaman.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.95 Mb
97.09.04-veladat-payambar.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp310.2 Mb
97.10.29-fatemieh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.56 Mb
97.10.30-fatemieh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp317.03 Mb
97.11.04-sherk.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp319.5 Mb
97.11.11-sherk.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp318.23 Mb
97.11.18-fatemieh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp317.58 Mb
97.11.19-fatemieh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.92 Mb
97.11.20-fatemieh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp316.35 Mb
97.11.25-tohid.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp320.01 Mb
97.12.06-veladat-fateme-zahra.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.43 Mb
97.12.09-tohid.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp319 Mb
97.12.16-tohid.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.72 Mb
97.12.23-tohid.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp37.6 Mb
97.12.28-tohid.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.79 Mb
98.01.01-eyd.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.98 Mb
98.01.08-tohid.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp316.94 Mb
98.01.15-tohid.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp318.21 Mb
98.01.19-veladat-emam-hosein.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.03 Mb
98.01.22-ketab-moghadas.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.09 Mb
98.01.29-ketab-moghadas.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp317.36 Mb
98.01.29-tohid.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp33.25 Mb
98.01.31-nimeh-shaban.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.01 Mb
98.02.05-tohid.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.32 Mb
98.02.12-tohid.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp318.43 Mb
98.03.30-tohid.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.76 Mb
98.04.06-tohid.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.63 Mb
98.04.07-shahadat-emam-sadegh.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.44 Mb
98.04.13-tohid.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.45 Mb
98.04.22-veladat-emam-reza.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp317.84 Mb

مطالب مرتبط
8 نظرات
 1. AM می گوید

  لطفا جلسات هفته های قبل رو هم بگذارید با تشکر

 2. قوت می گوید

  جلسات قبل را هم در صورت امکان قرار دهید

 3. mohammad می گوید

  جلسات محرم امسال رو هم میزارید؟

  1. مدیر سایت2 می گوید

   سلام
   بله تمامی جلسات در پست مربوطه ارسال خواهد شد و اطلاع رسانی نیز انجام خواهد گرفت.

 4. mohammad می گوید

  خیلی ممنون بسیار منتظر هستیم. اجرتون با امام حسین

 5. علیرضا می گوید

  دعا و صلواتی که اول جلسات میخونید خیلی زیباست

 6. عزیزمحمدی می گوید

  سلام.لطفا ارتباط تصویری ب طور مستقیم از جلسات گذاشته شود.دلتنگ آقا و صحبتهاشون میشویم.
  بسیار متشکرم.

  1. مدیر سایت2 می گوید

   با سلام
   به پست پخش آنلاین مراجعه بفرمایید. در این صفحه به صورت مستقیم جلسات پخش می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.