ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

شرح زیارت جامعه کبیره

زیارت جامعه کبیره یک دوره امام شناسی کامل است و این دعای عظیم الشان در سایت ادبستان معرفت توسط استاد محمد مهدی معماریان شرح و تدریس شده است.