ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

سید علی آقا قاضی

سید مهدی قاضی

بسم الله الرحمن الرحیمیکی از فرزندان جناب سید علی آقا قاضی ره سید مهدی قاضی بودند که حضرت آقا علوم غریبه را در نزد ایشان فرا گرفتند وخود حضرت آقا ایشان را آسید مهدی جان خطاب میکردند یک بار که در محضر آقاجان تشرف حضور داشتیم فرمودند در علوم غریبه دیگر اساتید ما نسبت به ایشان خرواری به خردلی ووقتی دیگر میفرمودند که ایشان عرفان نظری نخوانده…
ادامه مطلب ...