ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
دسته بندی

مدارج و معارج

مدارج ومعارج حضرت علامه حسن زاده آملی

به شرح استاد محمد مهدی معماریان : مدارج ومعارج این رساله مختصریست از مباحثی که در کتاب انسان وقرآن حضرت علامه مطرح نموده اند که شامل مطالب مربوط به درجات قرآن است که با بیانی شیرین با معارج انسانی تطبیق یافته است که آیات وروایات فراوانی در آن رمز گشایی شده است. قابل توجه عزیزان : برای شروع دروس وسیر مطالعاتی به ترتیب زیرعمل کنید: …
ادامه مطلب ...