ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

کهف

۱۴۰۰-۱۰-۱۸ شرح عیون عین ۴۴ جلسه ۲۸۴

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ) درس عیون مسائل نفس ((موضوع درس: شرح عین ۴۴/ انسان طبیعی و مثالی و عقلی و الهی)) انسان دارای مراتبی است و اگر خواهی بگو، نفس دارای مراتبی است،... حالات مختلف برای رسول الله گفته شده و برایش انواع وحی است اقاجان در ۱۰۰۱ نکته فرموده‌اند: وقتی جذبه بدون صورت باشد با سالک همان کار می‌کند که طوفان با پر…
ادامه مطلب ...