ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

کهف

شمس در سوره کهف

بسم الله الرحمن الرحیمدرسوره مبارکه کهف که بفرموده حضرت علامه حسنزاده آملی حفظه الله تعالی کهف اسرارولایت است سه مرتبه اسم شمس بکاررفته که درهیچ سوره ای به این تعداد اسم شمس تکرار نشده است ودیگراینکه اسم قمر اصلا دراین سوره نیست وسوره کهف سه داستان غیرمتعارف وعجیب دارد درداستانهای سوره کهف عددسه فراوان است مثلا درداستان اصحاب کهف وشمارش…
ادامه مطلب ...