ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

وحی

۱۴۰۱-۶-۲ فص فاطمیه السنه حمد جلسه ۸۶

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه درس فص فاطمیه ۱۴۰۱/۶/۲ «موضوع: السنه حمد» السنه حمد پنج است، حقیقت ذکر عبارت است از تجلی ذات حق سبحانه برای ذاتش بذاته از حیث اسم متکلم از جهت اظهار صفات کمالی و وصف به نعوت جلالی و جمالی در دو مقام جمع و تفصیلش، چنان که برای ذاتش بذاته یعنی بدون واسطه شهادت داده که الهی جز او نیست و این حقیقت را مراتب…
ادامه مطلب ...