ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

هیولا

برهان خاص الخاص

بسم الله الرحمن الرحیمبرهان خاص الخاصاین برهان را جهت اثبات هیولی اقامه کرده اند بدین بیان که گویند مبدا تمام موجودات یک موجود حقیقی است که واحد است و در آن شانیت کثرت و تعدد نیست و از جمله موجودات ممکنه که ناشی از وجود واحد بسیط اند ممتداتند و چون بحکم تناسب و سنخیت میان علت و معلول باید معلول مناسب علت خود باشد و این مناسبت میان ممتدات…
ادامه مطلب ...